Skip to main content

VKB: Verbeterde kwaliteitsborging

VKB: Verbeterde Kwaliteitsborging

Het Instrument VKB is een door SWK ontwikkeld kwaliteitsborgingssysteem. In dit systeem heeft de ondernemer die een bouwwerk realiseert een belangrijke rol bij het aantonen van de daadwerkelijk geleverde kwaliteit. De kwaliteitsborger ziet er op toe dat de ondernemer de kwaliteit inderdaad ook naar behoren vastlegt, zodat bij gereed melding van het bouwwerk een verklaring kan worden afgegeven. De mate van beheersing van de eigen processen van de ondernemer bepaalt de mate waarin de kwaliteitsborger aanvullende controles uit moet voeren.

Definitieve Instrument VKB

In februari 2021 is er een nieuw concept Toelatingskader gepubliceerd. Op basis van dit kader en de ervaringen uit de nieuwe proefprojecten wordt het Instrument VKB aangepast. Zodra een update van het Instrument of onderliggende stukken gereed is, worden deze beschikbaar gesteld.

Proefprojecten

Het Instrument van SWK is op basis van de wetgeving en praktijkervaring aangepast en verbeterd. Eind 2019 is de huidige versie van het Instrument VKB door een beoordelingscommissie voor de proefprojecten akkoord bevonden. Daarmee is een eerste stap gezet voor verdere acceptatie van het Instrument VKB.

Om de werkwijze zo goed mogelijk te implementeren bij bedrijven en eventuele proefprojecten zo goed mogelijk te laten verlopen is door SWK een informatiepakket samengesteld met de volgende documenten:

* Het Instrument VKB
* Een toelichting op de werking van het Instrument VKB
* Een Richtlijn VKB voor de interne kwaliteitsborging van de deelnemer
* Een format projectplan voor het vastleggen van afspraken met gemeenten
* Een format Borgingsplan VKB voor de melding bouwactiviteit
* Een documentenlijst benodigd voor de kwaliteitsborging

Infopakket Instrument VKB

Erkende Kwaliteitsborgers

Door SWK wordt het Instrument VKB aangeboden en beheerd. De daadwerkelijke Kwaliteitsborging wordt uitgevoerd door onafhankelijke Kwaliteitsborgers. Deze Kwaliteitsborgers worden door middel van een licentie erkend om met het Instrument VKB te mogen werken. Om toegelaten te worden moeten de Kwaliteitsborgers ruime ervaring hebben op het gebied van het uitvoeren van audits, toetsen en beoordelen van plannen, zowel in de ontwerp- als in de uitvoeringsfase.

Wilt u werken met het Instrument VKB, dan kunt u als aannemer en/of opdrachtgever contact opnemen met een van de onderstaande kwaliteitsborgers: